BIP
Facebook

Organy Spółki

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. rozpoczęło działalność leczniczą 01 września 2011 r. Spółka została utworzona na bazie struktur i zasobów zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

Zarząd Spółki
Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu:

  • Danuta Ciecierska

 

 

Danuta Ciecierska - Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie poza odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych w innych podmiotach (również w sektorze ochrony zdrowia) jest specjalistką w dziedzinie przekształceń Zakładów Opieki Zdrowotnej w Spółki Prawa Handlowego. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Pani Prezes dokonała takich przekształceń dwukrotnie w podmiotach, które do chwili obecnej funkcjonują osiągając pozytywne wyniki działalności. W roku 2012 Pani Prezes Danuta Ciecierska otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie: Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny 2012" w kategorii: "MENEDŻER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2012-NZOZ".

Rada Nadzorcza Spółki:

Skład Rady Nadzorczej Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Sylwester Osiński
  • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Zofia Krukowska
  • Sekretarz Rady Nadzorczej - Katarzyna Krawczyk

Rada nadzorcza CZMZ sp. z o.o. składa się z 3 członków, powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników a jej kadencja trwa 3 lata. Posiedzenia RN odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a do zakresu jej działania należy w szczególności: ocena sprawozdań finansowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do ich badania; powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie członków zarządu a także wskazywanie Prezesa Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników Spółki:

  • Powiat Żyrardowski - reprezentowany przez Zarząd Powiatu.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników CZMZ sp. z o.o. pełni Zarząd Powiatu Żyrardowskiego. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych; udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej a także zatwierdzanie rocznych oraz wieloletnich planów działalności Spółki. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.